Συνημμένα σας αποστέλλουμε έγγραφο της Γ.Γ.Α. που αφορά τα σωματεία που δεν έχουν υποβάλλει έως σήμερα

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού / Τμήμα Σωματείων και Γυμναστηρίων,

για τη διατήρηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αθλητικών σωματείων.

Καταλυτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών προς τη Γ.Γ.Α. έως την 31η Δεκεμβρίου 2012.