Ανακοίνωση γα αλλαγή ώρας χρήσης Κλειστού Προπονητηρίου από 4-8 Φεβρουαρίου 2019