Τα σωματεία που αναφέρονται στην αναλυτική κατάσταση της απόφασης έκτακτης επιχορήγησης της Γ.Γ.Α. με αρ. πρωτ. : 7913/13-3-2014, παρακαλούνται όπως αποστείλουν στα γραφεία της ΕΦΟΤ, τα παρακάτω δικαιολογητικά – έγγραφα ( σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Γ.Α. ) προκειμένου να προγραμματιστούν οι αντίστοιχες πληρωμές :

1. Απόσπασμα πρακτικού ΔΣ, περί αποδοχής της επιχορήγησης για την αγωνιστική περίοδο 2012-13, σύμφωνα με την απόφαση επιχορήγησης.

2. Γραμμάτιο είσπραξης για το ποσό επιχορήγησης.

3. Φορολογική Ενημερότητα ( ισχύει για ποσό άνω των 1.500,00 € ).

4. Στοιχεία τραπεζικου λογαριασμού σωματείου ( εφόσον δεν θα παραληφθεί η αντίστοιχη επιταγή από τα γραφεία της ΕΦΟΤ ).

Τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να αποσταλούν με σχετικό διαβιβαστικό στα γραφεία της Ομοσπονδίας.