Η Επιτροπή αθλητών της ΕΟΕ διοργανώνει το 4ο  διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Social media τα υπέρ και τα κατά” το οποίο θα χωριστεί σε 2 μέρη.

Το μέρος Α θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 στις 19.00.

Μπορείτε να βρείτε το link για το μέρος Α  στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQ4ODQ3ZmUtMjI5Mi00YTJhLTgwOTgtZGNmYzYwYWNhYzhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b411ef88-f9bb-483f-925a-7c27b4a7bfc2%22%2c%22Oid%22%3a%22a4eed7a5-ede6-4e34-8971-4d38b9e1a8ae%22%7d

Και το μέρος Β θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 στις 19.00.

Μπορείτε να βρείτε το link για το μέρος Β  στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWYwODU1NGMtNjJiMS00MmQwLTgwYzMtZjM1MWFkZWE0ODc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b411ef88-f9bb-483f-925a-7c27b4a7bfc2%22%2c%22Oid%22%3a%22a4eed7a5-ede6-4e34-8971-4d38b9e1a8ae%22%7d

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους και τις δύο ημέρες