Σας επισυνάπτουμε τη νέα σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Κριτών (ΚΕΚ).

Νέα σύνθεση ΚΕΚ, 1-9-14