Το Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ.Σ. ) της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Τοξοβολίας,

ύστερα από σχετική απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 1/9/2012,

 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της Ε.Φ.Ο.Τ., προσκαλεί τα σωματεία μέλη της Ε.Φ.Ο.Τ. να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση,

η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14/10/2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 στην αίθουσα Cosmos του ξενοδοχείου PRESIDENT οδός Λεωφ. Κηφισίας αρ.43,

με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της απερχόμενης διοίκησης για το διάστημα 1/1/2012 έως και 12/10/2012

–  Ανάγνωση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής –  Έγκριση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή του Δ.Σ. από 1/1/2012 έως 12/10/2012

από κάθε ευθύνη.

3. Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2013.

4. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.

5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη έντεκα ( 11 ) τακτικών και τριών ( 3 ) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τριών ( 3 ) τακτικών μελών της

Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Οι εκπροσωπήσεις των σωματείων με τους αντιπροσώπους τους γίνονται όπως αναφέρει το άρθρο 10 του καταστατικού της Ε.Φ.Ο.Τ..

Συγκεκριμένα :
1. Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση της Ε.Φ.Ο.Τ. από έναν μόνο αντιπρόσωπο, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του,

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. Ως αντιπρόσωπος και ως αναπληρωτής ορίζονται μέλη του σωματείου που έχουν αποκτήσει

κατά το χρόνο του ορισμού τους το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. 
Αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου που ορίζει αντιπρόσωπο αυτού και αναπληρωτή, κοινοποιείται στην Ε.Φ.Ο.Τ..
2. Αντικατάσταση του ορισθέντος αντιπροσώπου επιτρέπεται οποτεδήποτε, ισχύει όμως έναντι της Ε.Φ.Ο.Τ., μόνο αν της κοινοποιηθεί η σχετική απόφαση κατά τα ανωτέρω

( 10 ) δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Στις Γενικές Συνελεύσεις της Ε.Φ.Ο.Τ. επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των αντιπροσώπων, απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής.
4. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο – μέλος.
5. Ο έλεγχος και η νομιμοποίηση της πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων και του δικαιώματος ψήφου διενεργείται, αποκλειστικά, από το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Τ.,

σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή του και η σχετική απόφασή του αναρτάται στα γραφεία της Ε.Φ.Ο.Τ. και αποστέλλεται στα σωματεία, μαζί με τον πίνακα των αντιπροσώπων

με δικαίωμα ψήφου, επτά ( 7 ) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Φ.Ο.Τ..
6. Στην Εφορευτική Επιτροπή παραδίδονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, αμέσως μετά την εκλογή της, ο κατάλογος των αντιπροσώπων που δικαιούνται ψήφου,

καθώς και αντίγραφο του καταλόγου των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας και της διαλογής.

Για την εκλογή μέλους του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής της Ε.Φ.Ο.Τ., απαιτείται τα υποψήφια μέλη να προταθούν εγγράφως από τα σωματεία – μέλη της Ε.Φ.Ο.Τ.

που έχουν δικαίωμα ψήφου, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης, στη Γραμματεία της Ομοσπονδίας ( δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 08/10/2012 και ώρα 15:00 ).

Κάθε σωματείο – μέλος δικαιούται να προτείνει την υποψηφιότητα ενός μέλους του για το Διοικητικό Συμβούλιο ή  για την εξελεγκτική επιτροπή.

Το δικαίωμα του υποψηφίου να ψηφίζει και να ψηφίζεται, βεβαιώνεται με σχετικό έγγραφο του σωματείου – μέλους. 

Στην πρόταση του σωματείου πρέπει να αναφέρεται το όργανο στο οποίο ο υποψήφιος προτείνεται να εκλεγεί.

Η υποψηφιότητα υποβάλλεται μόνο για μέλος ενός οργάνου.
Οι υποψήφιοι πρέπει να βεβαιώνουν με δήλωση του νόμου 1599/1986  ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα που αναφέρονται

στην παράγραφο 6 του άρθρου 18 του καταστατικού της Ε.Φ.Ο.Τ..
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15/10/2012 στις 17:00, στον ίδιο χώρο

και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.