Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τον  Κανονισμό Μεταγραφών της Ε.Φ.Ο.Τ., άρθρο 8, από 1-15 Σεπτεμβρίου μπορούν να υποβάλλονται στην Ε.Φ.Ο.Τ. οι αιτήσεις των αθλητών/τριών οι οποίοι επιθυμούν να μεταγραφούν για οποιοδήποτε λόγο, πλην  αυτού των αποδεσμεύσεων από το σωματείο που είναι εγγεγραμμένοι.

Από 16- 30 Σεπτεμβρίου μπορούν να υποβάλλονται στην Ε.Φ.Ο.Τ. οι αιτήσεις των αθλητών/τριών οι οποίοι επιθυμούν να μεταγραφούν με αποδέσμευση από το σωματείο που είναι εγγεγραμμένοι.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταγραφών, άρθρο 5, είναι τα κάτωθι:

– Αίτηση του ενδιαφερόμενου αθλητή /τριας σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3. του  Κανονισμού Μεταγραφών

της Ε.Φ.Ο.Τ. ή του κηδεμόνα στην περίπτωση που είναι ανήλικος ο αθλητής σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2.

– Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. από το σωματείο που είναι εγγεγραμμένος, στο οποίο να  αναφέρεται  

η αποδέσμευση του από την δύναμή του.

– Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. , στο οποίο να αναφέρεται  η αποδοχή  του από το  σωματείο

στο οποίο επιθυμεί  να μεταγραφεί.