Συνημμένη η απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ( Φ.Ε.Κ. 1218/20-5-2013, 
τεύχος δεύτερο ) που αφορά τις προϋποθέσεις και διαδικασίες για την εγγραφή των αθλητών – τριών στους ειδικούς πίνακες 
της Γ.Γ.Α..Επίσης, σας επισυνάπτουμε υπόδειγμα αίτησης εγγραφής τους.