Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αρ. πρωτ. : 17330/02-07-2013 επιστολή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, προς ενημέρωσή σας.