Το Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ.Σ. ) της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Τοξοβολίας ( Ε.Φ.Ο.Τ. ), ύστερα από απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτού στις 19 Φεβρουαρίου 2014, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων του Καταστατικού της Ε.Φ.Ο.Τ., προσκαλεί τα σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας να συμμετάσχουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση ( Γ.Σ. ), που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαρτίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00, στην αίθουσα τύπου στο Sports Hall ” Γ. Κασιμάτης ” του Ο.Α.Κ.Α., με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 2013.

3. Έγκριση Οικονομικού & Διοικητικού Απολογισμού – Έγκριση Ισολογισμού για την περίοδο 27 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013.

4. Απαλλαγή του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Τ., για την περίοδο 27 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013, από κάθε ευθύνη.

5. Διαγραφή Σωματείων – Μελών, βάσει του άρθρου 7 του καταστατικού.

Οι εκπροσωπήσεις των σωματείων με τους αντιπροσώπους τους γίνονται όπως αναφέρει το άρθρο 10 του καταστατικού της Ε.Φ.Ο.Τ..

Συγκεκριμένα :

1. Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση της Ε.Φ.Ο.Τ. από έναν μόνο αντιπρόσωπο, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του,

με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου. Ως αντιπρόσωπος και ως αναπληρωτής ορίζονται μέλη του σωματείου

που έχουν αποκτήσει κατά το χρόνο του ορισμού τους το δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται.

Αντίγραφο του πρακτικού του Δ.Σ. του Σωματείου που ορίζει αντιπρόσωπο αυτού

και αναπληρωτή κοινοποιείται στην Ε.Φ.Ο.Τ..

2. Αντικατάσταση του ορισθέντος αντιπροσώπου επιτρέπεται οποτεδήποτε, ισχύει όμως έναντι της Ε.Φ.Ο.Τ.,

μόνο αν της κοινοποιηθεί η σχετική απόφαση κατά τα ανωτέρω ( 10 ) δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν

από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ( μέχρι την 12η Μαρτίου 2014 ).

3. Στις Γενικές Συνελεύσεις της Ε.Φ.Ο.Τ., επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία αντιπροσώπων,

απαγορευμένη της δια πληρεξουσίου συμμετοχής.

4. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο – μέλος.

5. Ο έλεγχος και η νομιμοποίηση της πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων και του δικαιώματος ψήφου διενεργείται, αποκλειστικά,

από το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Τ., σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή του και η σχετική απόφασή του αναρτάται στα γραφεία της Ε.Φ.Ο.Τ.

και αποστέλλεται στα σωματεία, μαζί με τον πίνακα των αντιπροσώπων με δικαίωμα ψήφου, επτά ( 7 ) ημέρες

πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Φ.Ο.Τ..

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η στο καταστατικό της Ε.Φ.Ο.Τ., προβλεπόμενη απαρτία,

η Γ.Σ. θα συνέλθει την ίδια ημέρα στον ίδιο χώρο, ώρα 11:00 και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.