Συνημμένος ο νόμος 4049/12, Φ.Ε.Κ. 35/23-2-2012, τεύχος πρώτο, άρθρο 22, ο οποίος αφορά γενικά όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και ειδικότερα την διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας.