Συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το Σχέδιο Προϋπολογισμού 

Εσόδων και Εξόδων της Ε.Φ.Ο.Τ., για το οικονομικό έτος 2014.