Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας έχει προκηρύξει Διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών “Διαμονή, Διατροφή αθλητών και λοιπών προσώπων για το 1ο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Νέων Τοξοβολίας που θα διεξαχθεί στην πόλη του Μαραθώνα Αττικής από 17 έως 22 Απριλίου 2017”, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης ΕΣΗΔΗΣ. Όλα τα έγγραφα για το διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ, με Α/Α 29425.