Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Εγγραφών – Μετεγγραφών της ΕΦΟΤ, η Μεταγραφική Περίοδος ξεκινάει την 1η και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου 2014.

Οι Μεταγραφές γίνονται από 1-15/9 και χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση του αθλητή προς την ΕΦΟΤ με τα στοιχεία του και τον λόγο για τον οποίο ζητάει τη μεταγραφή. Εάν ο αθλητής είναι ανήλικος απαιτείται η παροχή εγγραφής συγκατάθεσης των προσώπων που ασκούν γονική μέριμνα σε αυτόν.
  • Απόσπασμα πρακτικού συναίνεσης του σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής.
  • Απόσπασμα πρακτικού αποδοχής του σωματείου στο οποίο θα εγγραφεί ο αθλητής.

Οι Αποδεσμεύσεις γίνονται από 16-30/9 και χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση του αθλητή προς την ΕΦΟΤ με τα στοιχεία του και τον λόγο για τον οποίο ζητάει την αποδέσμευση. Εάν ο αθλητής είναι ανήλικος απαιτείται η παροχή εγγραφής συγκατάθεσης των προσώπων που ασκούν γονική μέριμνα σε αυτόν.
  • Απόσπασμα πρακτικού αποδέσμευσης του σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής.

Δεν απαιτείται η συναίνεση του σωματείου στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Εάν ο αθλητής έχει διετή απραξία.
  • Εάν ο αθλητής έχει μετοικήσει.
  • Εάν ο αθλητής έχει συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας του και έχει συνεχή αγωνιστική δραστηριότητα επί δέκα συνεχή έτη στο ίδιο σωματείο και έχει το δικαίωμα να μετακινείται σε άλλο σωματείο, κάθε δύο χρόνια.
  • Εάν ο αθλητής έχει συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας του και έχει συνεχή αγωνιστική δραστηριότητα επί δέκα συνεχή έτη στο ίδιο σωματείο .