Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
www.sportsnet.gr

έχει αναρτηθεί η υπ’ αρ. πρωτ: ΤΥ-Δα/Φ550/οικ.5880 / 12 Μαρτίου 2012 (ΑΔΑ:Β44ΥΓ-Θ87), απόφαση που αφορά την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών Ανοιχτών & Κλειστών Εγκαταστάσεων Αθλήματος Τοξοβολίας από την Γ.Γ.Α. και τα σχέδια των τεχνικών προδιαγραφών.
      Επίσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτ. 23595/12-10-2012 η Γ.Γ.Α., μας γνώρισε ότι , είναι στη φάση επεξεργασίας του τελικού σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης (Κ.Υ.Α.), σχετικά με τους χώρους άθλησης και προπόνησης του αθλήματος της τοξοβολίας .