Κριτές

Η διεθνής κριτής Κατερίνα Πλακούδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Χώρου στην Άγκυρα

Η διεθνής κριτής μας Κατερίνα Πλακούδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Χώρου στην Άγκυρα, Η Κατερίνα θα είναι δεύτερη στην ιεραρχία των Κριτών του αγώνα.

Βιβλία Κανονισμών 2 και 3 (Rule Book 2 & 3 W.A.)

Για την καλύτερη επιμόρφωση των αθλητών, προπονητών και κριτών θα βρείτε μεταφρασμένους τους βασικούς κανονισμούς της W.A. σε αντιπαράθεση με το αγγλικό κείμενο.