Κανονισμοί

Κανονισμός Κριτών Τοξοβολίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ (Ε.Φ.Ο.Τ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ Ο παρών Κανονισμός Κριτών της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Τοξοβολίας καταρτίστηκε, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του Ν. 2725/1999, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 67 και 68 του Ν. 3057/2002, με σκοπό να ρυθμίσει διεξοδικά τα θέματα που αφορούν το έργο των κριτών, να κατοχυρώσει τις αρχές της διαφάνειας των διαδικασιών και της ισονομίας μεταξύ των διαγωνιζομένων